Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 073-330927

 
นางสาวกินรี นวลเปียน
ปลัด อบต.ตันหยงดาลอ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายก อบต.ตันหยงดาลอ
(081-896-7878)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือสำหรับประชาชน
 สรุปผลการร้องเรียน
 คู่มือสำหรับปฎิบัติงาน
 เจตจำนงผู้บริหาร
 รายงานสถิติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขยาเสพติด
 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานสาธารณสุข
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยาเสพติด
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธานความดี
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 14) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 56) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 141) 26 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 41) 23 พ.ย. 2563
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 89) 17 พ.ย. 2563
ประกาศการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 131) 24 ก.ย. 2563
ประกาศการตรวจรับพัสด โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปือโร หมู่ที่2 (ดู : 98) 10 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 133) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 (ดู : 147) 17 ก.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 (ดู : 119) 14 ก.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 93) 14 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 (ดู : 75) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 94) 13 ก.ค. 2563
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 (ดู : 79) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 68) 19 มิ.ย. 2563
แก้เป็น ประกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 75) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 77) 24 เม.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 113) 20 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 115) 13 เม.ย. 2563
ประกาศ TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 120) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่องขออนุมัติออกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 136) 27 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวเอสฟัลติกคอนกรีต สายลาฆอสือนอ หมู่ที่ 5 (ดู : 115) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดโตะยาโงะ ม.3 (ดู : 185) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนหินคลุก สายยาแลบูเดาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 3 (ดู : 139) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 (ดู : 143) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมาะจิงอ ม.1 (ดู : 106) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสือตือเงาะ-ตือระ หมู่ที่ 1-2 (ดู : 124) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน-บ้านโตะดอ ม.1 (ดู : 108) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะเต๊ะเฮง-ปิตูลูรง หมู่ที่ 1 (ดู : 122) 13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาซาฮาแย ม.3 (ดู : 120) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 132) 17 เม.ย. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (ดู : 117) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (ดู : 114) 15 มี.ค. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายสระน้ำหมู่ที่ 4 (ดู : 106) 12 มี.ค. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโง-คลองตันหยง หมู่ที่ 4 (ดู : 114) 12 มี.ค. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชลประทาน-บาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 131) 12 มี.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (ดู : 121) 11 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (ดู : 121) 7 มี.ค. 2562
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) สำนักปลัด (ดู : 126) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายสระน้ำ หมู่ที่ 4 (ดู : 127) 7 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโง-คลองตันหยง หมู่ที่ 4 (ดู : 127) 7 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายสระน้ำ หมู่ที่ 4 (ดู : 105) 4 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโง-คลองตันหยง หมู่ที่ 4 (ดู : 120) 4 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน-บาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 106) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน-บาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 112) 31 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายสระน้ำ หมู่ที่ 4 (ดู : 103) 31 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาโง-คลองตันหยง หมู่ที่ 4 (ดู : 105) 31 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน-บาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 108) 31 ม.ค. 2562
ประกาศ TORโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายสระน้ำ หมู่ที่ 4 (ดู : 104) 28 ม.ค. 2562
ประกาศ TORโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง- สายบาโง-คลองตันหยง หมู่ที่ 4 (ดู : 103) 28 ม.ค. 2562
ประกาศ TORโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน-บาโลย หมู่ที่ 4 (ดู : 108) 28 ม.ค. 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด สายเข้าบ้านตือระ หมู่ที่ 5 (ดู : 213) 8 พ.ย. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด สายกำปง หมู่ที่ 2 (ดู : 140) 31 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ 1 (ดู : 161) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 (ดู : 134) 28 ก.ย. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 (ดู : 134) 27 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 129) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด สายกำปง หมู่ที่ 2 (ดู : 121) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด สายเข้าบ้านตือระ หมู่ที่ 5 (ดู : 133) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด สายกำปง หมู่ที่ 2 (ดู : 135) 13 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927
E-mail Address : tanyongdalo2540@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.tanyongdalo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs