Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 073-330927

 
นายมะรอเส็ง มะสะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
(0930895000 )
 
นางสาวกินรี นวลเปียน
ปลัด อบต.ตันหยงดาลอ
(081-896-7878)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือสำหรับประชาชน
 สรุปผลการร้องเรียน
 คู่มือสำหรับปฎิบัติงาน
 เจตจำนงผู้บริหาร
 รายงานสถิติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขยาเสพติด
 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อมูลผู้บริหาร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานสาธารณสุข
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยาเสพติด
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธานความดี
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนัยข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566 (ดู : 0) 4 ก.ย. 2566
#แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ดู : 1) 29 ส.ค. 2566
ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3 R (ดู : 49) 10 ส.ค. 2566
ฝากครรภ์เร็ว..ปลอดภัยกว่า (ดู : 33) 21 ก.ค. 2566
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ก่อนจะลองคิดสักนิด ยาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกาย (ดู : 49) 26 มิ.ย. 2566
โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย! แต่ป้องกันได้ (ดู : 33) 20 มิ.ย. 2566
สัญญาณเตือน...คลอดก่อนกำหนด (ดู : 45) 19 มิ.ย. 2566
โรคไข้เลือดออก (ดู : 61) 15 มิ.ย. 2566
วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 (ดู : 64) 31 พ.ค. 2566
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (ดู : 53) 22 พ.ค. 2566
โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 61) 21 เม.ย. 2566
อันตรายจากการคลอดกำหนด! (ดู : 71) 20 เม.ย. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 71) 21 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 528) 9 มี.ค. 2566
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 151) 21 ก.พ. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 (ดู : 169) 9 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 93) 12 ม.ค. 2566
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 95) 27 ธ.ค. 2565
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 51) 27 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอเรื่อง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ดู : 30) 9 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บฮิญาบผ้าคลุมแบบสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 52) 7 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ดู : 46) 1 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 77) 1 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลสภาเด็กและละพื้นที่ ประสานน้องๆคนไหนที่สนใจ เป็น อพม.สามารถสมัคได้ตามลิ้งค์ที่ส่งได้เลย (ดู : 52) 28 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 (ดู : 66) 24 พ.ย. 2565
แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา (ดู : 58) 16 พ.ย. 2565
จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 35) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ / กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 69) 28 ต.ค. 2565
ประกาศผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565 (ดู : 8) 3 ต.ค. 2565
โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 69) 6 ก.ย. 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 84) 2 ก.ย. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 57) 16 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 60) 15 ส.ค. 2565
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 83) 12 ส.ค. 2565
เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ดู : 15) 1 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ดู : 77) 21 ก.ค. 2565
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 21) 18 ก.ค. 2565
โครงการตำบลตันหยงดาลอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 96) 18 ก.ค. 2565
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ก่อนจะลองคิดสักนิด ยาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกาย (ดู : 15) 26 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้่งการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุายน) ประจำปี 2565 (ดู : 173) 26 มิ.ย. 2565
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​อำเภอยะหริ่ง (ศจพ.อ.ยะหริ่ง) และมอบของอุปโภค-บริโภค (ดู : 106) 14 มิ.ย. 2565
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด “ตันหยงดาลอเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 555) 13 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 16) 2 มิ.ย. 2565
วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 (ดู : 76) 31 พ.ค. 2565
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 122) 31 พ.ค. 2565
รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 106) 24 พ.ค. 2565
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 17) 19 พ.ค. 2565
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 109) 10 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 94) 28 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การใช้อักษรเบลล์ (ดู : 93) 27 เม.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ในตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 132) 31 มี.ค. 2565
โครงการตันหยงดาลอตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 126) 11 มี.ค. 2565
แผ่นพับรณงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (ดู : 49) 23 ก.พ. 2565
แผ่นพับประหยัดพลังงาน (ดู : 46) 23 ก.พ. 2565
แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 45) 23 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด (ดู : 73) 23 ก.พ. 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 98) 25 ม.ค. 2565
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 198) 20 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 (ดู : 115) 6 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 (ดู : 152) 6 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927
E-mail Address : tanyongdalo2540@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.tanyongdalo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs