องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330927 โทรสาร : 073-330927 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tanyongdalo2540@gmail.com
  • วิสัยทัศน์

    ตันหยงดาลอจะเป็นตำบลแห่งสันติสุข ประชาชนมีชีวิตอย่างพอเพียง ยึดมั่นในศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดี

ข่าวสารชาวอบต.ตันหยงดาลอ

กิจกรรมชาวอบต.ตันหยงดาลอ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี
8 กุมภาพันธ์ 2562

พี่น้อง อบต.ตันหยงดาลอ เราดูแล

5
หมู่
3,298
ประชากร
7.73
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)